Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - specialistområde inom fysioterapin

Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialistområde inom karaktärsämnet fysioterapi.

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester.

Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.
Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.


OMT-utbildning
Sektionen för Ortopedisk manuell Terapi står bakom den
vidareutbildning i tre steg som finns inom området OMT. Utbildningarna bedrivs
på många ställen runt om i landet i såväl privat regi som inom universitet och
högskolor som fristående kurser (10-30 poäng). Utbildningarna samordnas i
Lärarrådet inom OMT-sektionen. Utbildning som håller den standard som sektionen
utarbetat erhåller sektionens intyg.

OMT STEG 1 består av E2, R1, R2 som vardera omfattar
40 undervisningsmoduler, fördelade på 5 dagar. Kurserna syftar till att ge
grundläggande kunskaper i analys och behandling av funktionshinder och smärta i
extremiteter och columna.

Rekommenderas till: samtliga leg. fysioterapeuter.

E3 och R3 är veckokurser som innebär fördjupning av
ovanstående kurser.

OMT STEG 2 syftar till att ge fördjupade kunskaper i
smärtanalys, differentialdiagnostik, generella och specifika undersöknings- och
behandlingstekniker i extremiteter och columna.

Rekommenderas till: alla leg. fysioterapeuter som arbetar med
patienter med funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet.

OMT STEG 3 syftar till ytterligare fördjupade
kunskaper i smärtanalys, differentialdiagnostik, funktionsanalys och specifik
behandling av extremiteter och columna.

Utbildningen leder till examen i Ortopedisk Manuell Terapi
som tillsammans med magisterexamen ger specialistkompetens.

Rekommenderas till: leg. fysioterapeuter som arbetar med
patienter med funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet och
som förväntas fungera som konsult till andra aktörer inom vården.

Besök gärna OMT-Sektionens hemsida www.omtsweden.se